Page 78 - Jaarrekening DPZ

Basic HTML Version

14.4.3 Realisatie beleidsuitgangspunten
In 2011 zijn de volgende zaken gerealiseerd.
Ontwikkeling woonlasten
De ambitie is de komende jaren te (blijven) behoren tot de top drie van de goedkoopste grote
gemeenten. De gemeentelijke woonlasten van de grote gemeenten worden door het Centrum voor
Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) berekend als som van de
Onroerendezaakbelasting (OZB) voor de eigenaar van een woning, de rioolheffing en de
afvalstoffenheffing. Uit de Atlas van de Lokale Lasten 2011 van het COELO blijkt dat de woonlasten in
Den Haag in 2011 tot de top 3 behoort van goedkoopste grote gemeenten. Daarmee is de doelstelling
voor 2011 gehaald.
Betaling woonlasten in maandelijkse termijnen
In 2011 zijn de mogelijkheden onderzocht om de bestaande meertermijnenregeling van de
woonlastenaanslag (OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing) te verruimen. Vanaf 2012 krijgen
bewoners (met een rekening lager dan € 2.500) de keuze om ofwel ineens te betalen, ofwel in 12
maandelijkse termijnen. Hiermee wordt het betalen van de gemeentelijke woonlasten gemakkelijker
en overzichtelijker. Belastingbetalers die liever niet in maandelijkse termijnen willen betalen, kunnen
daar nog steeds voor kiezen. Zij moeten hun woonlastenaanslag in één keer voldoen binnen de
wettelijke termijn van 6 weken. Als het totaalbedrag van het aanslagbiljet hoger is dan € 2.500 - dit
geldt vooral voor grotere bedrijven - dan moet de belastingaanslag altijd binnen de wettelijke termijn
van 6 weken worden betaald.
Kwijtschelding ondernemers
Per 1 april 2011 hebben gemeenten de mogelijkheid gekregen om ondernemers kwijtschelding te
verlenen van gemeentelijke heffingen. Het moet hierbij gaan om de privé-belastingen van de
ondernemer, zoals de afvalstoffenheffing voor de woning. Kwijtschelding kan niet worden verleend
voor belastingen die (geheel of gedeeltelijk) verband houden met de uitoefening van het bedrijf of
beroep. In Den Haag wordt de kwijtscheldingsregeling met ingang van 2012 opengesteld voor
ondernemers, die een uitkering ontvangen op basis van het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen
2004 (BBZ). Er zijn in Den Haag ongeveer 100 ondernemers die een BBZ-uitkering ontvangen.
Herwaardering onroerend goed (WOZ)/OZB
Het Haags onroerend goed wordt jaarlijks gewaardeerd. De waardepeildatum ligt één jaar voor het
kalenderjaar waarop de waarde betrekking heeft. Voor de herwaardering 2011 is uitgegaan van het
waardeniveau van de onroerende zaken op de peildatum 1 januari 2010. De waarden van de
woningen zijn tussen het prijspeil 1 januari 2009 en 1 januari 2010 gemiddeld (over de gehele stad
genomen) gedaald. De waardedaling bedraagt circa 2%. Ook de niet-woningen zijn tussen 1 januari
2009 en 1 januari 2010 gemiddeld in waarde gedaald. Deze waardedaling bedraagt circa 5%.
Compensatie OZB voor amateursportverenigingen
Goed functionerende sportverenigingen zijn belangrijk voor de stad. Het stimuleert niet alleen een
gezonde en actieve leefstijl, maar draagt ook bij aan sociale cohesie in de stadsdelen. In het
collegeprogramma is afgesproken dat
voor álle sportverenigingen de kosten van de OZB vervallen.
Met ingang van 2011 is de regeling ingevoerd en worden de OZB-lasten van Haagse
amateursportverenigingen gecompenseerd. 81 sportverenigingen hebben hiervan in 2011
geprofiteerd. Ook de kosten van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor vrijwilligers worden
gecompenseerd.
Compensatie OZB voor startende ondernemers
Startende ondernemers dragen bij aan economische groei en de financiële gezondheid van de stad.
Het college wil startende ondernemers daarom uitstekende startersfaciliteiten bieden.
Lastenverlichting voor deze groep ondernemers past hierbij. In het collegeprogramma is afgesproken
dat startende ondernemers met een eigen bedrijfsvestiging compensatie krijgen van de OZB. In 2011
is de compensatieregeling opgesteld. De regeling voorziet erin dat een startende ondernemer in de
eerste vijf jaar van zijn bedrijfsuitoefening compensatie kan aanvragen. Hij heeft recht op maximaal vijf
jaar compensatie voor de OZB-gebruikersbelasting. De compensatieregeling geldt met ingang van 1
januari 2012.
76