Bekijk de webversie als deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven.
  Nieuwsbrief Placemaking  
 

Nieuwsbrief 7 - Placemaking

26 april 2022


Stadmaker Petra Brekelmans, Villa Ockenburgh

'Als je elkaar niet ontmoet, begrijp je elkaar niet'

Denk groot, leerde ze van haar vader, een stapje terug doen kan altijd nog. Dus denkt stadmaker Petra Brekelmans, een van de drijvende krachten achter de revival van Villa Ockenburgh, vooral in mogelijkheden. Haar wens? 'Het zou mooi zijn als de gemeente één ingang heeft voor participerende bewoners waar je te horen krijgt: welkom met je fantastische plan!'

'Welkom in mijn kleyn paleys', staat geschreven boven de deur die toegang geeft tot het restaurant van Villa Ockenburgh. Die passage komt uit een gedicht van dichter en medicus Jacob Westerbaen. Hij liet in 1654 het eerste landhuis bouwen op de plek van de huidige villa. En, bijzonder voor die tijd: Westerbaen stelde zijn bezittingen zoveel mogelijk open voor omwonenden.
Precies dat is het wat betrokken buurtbewoners in 2012 voor ogen hadden toen ze kwamen met een plan voor de vervallen Villa Ockenburgh: een ontmoetingsplek van en voor iedereen. 'Het idee was: het maakt niet uit wat je inbrengt: tijd, geld of materiaal, of je koffie schenkt of fondsenwerving doet', zegt Petra Brekelmans. 'Iedereen is evenveel waard en welkom.' Ze wijst op het Villa Kakelbont-achtige interieur van het restaurant: fauteuils, kastjes, schilderijtjes, lampen, veelal afkomstig van omwonenden.

Lange weg
Het was een lange weg om zo ver te komen. Vanaf 1996 stond de buitenplaats te koop, er was een onderhoudsachterstand van 3 miljoen euro en de tuin was een puinhoop. Kopers met levensvatbare plannen waren er niet, vanwege de ligging in Natura 2000-gebied en de plicht het rijksmonument te restaureren. 'Iedereen struikelde erover', vertelt Petra. Toen ze in 2012 bij de gemeente aanklopte met een plan om de buitenplaats nieuw leven in te blazen op basis van bewonersparticipatie en vrijwilligerswerk, ontmoette ze aanvankelijk scepsis. 'Projectontwikkelaars lukt het niet en jullie wel?'
Maar het lukte, nadat toenmalig wethouder Joris Wijsmuller zich er sterk voor had gemaakt dat de buitenplaats zou worden teruggegeven aan de buurt. In 2015 opende een pop-upcafé, daarna volgde de cascorestauratie onder leiding van de gemeente. Vervolgens was het aan de stichting die de buurt had opgericht. Vrijwilligers staken in totaal 80.000 uur in het opknappen van de villa en de tuinen.
Sinds 2018 is het complex eigendom van de Stichting tot behoud van de Historische Buitenplaats Ockenburgh, waarvan Petra tot 2021 voorzitter was. In totaal zijn zo'n 350 mensen en instellingen betrokken als vrijwilliger of als donateur, in de tuinen, het onderhoud of de programmering van het podium. 'Westlanders en Hagenaars', zegt Petra. 'Iedereen is een beetje eigenaar en het verbindt de buurt.'

Tuindersdochter
Petra is een tuindersdochter uit Wateringen, en dat zie je terug in haar mentaliteit: aanpakken. Toen ze in 2009 na zeventien jaar in het buitenland - Egypte, Rusland, Schotland - in Loosduinen belandde, dacht ze: 'Voordat ik een nieuwe baan zoek, ga ik vrede stichten tussen Westland en Den Haag.'
Haar eerste geslaagde initiatief als stadmaker was activiteitencentrum The Hungry Mind, in de leegstaande kantine van voetbalvereniging Texas De Zwarte Schapen, vlak naast de internationale school. Helemaal gedreven door vrijwilligers, met taalcursussen, activiteiten voor Nederlandse en internationale ouders en scholieren overdag en 65+-diners in de avond. 'De kinderen van de internationale school deden de bediening, de lokale en internationale ouders kookten. Samen. Dat had Loosduinen nodig. Want als je elkaar niet ontmoet, begrijp je elkaar niet.'

Nieuwe plannen
Na Villa Ockenburgh heeft Petra het oog laten vallen op nieuwe plekken in Loosduinen die vragen om actie. Samen met het stadsdeel maakte ze een lijst van acht mogelijke projecten voor burgerparticipatie: variërend van het aanpakken van een parkeerplaats die nu vooral een hangplek is tot een kanosteiger met café in recreatiegebied Madestein.
Die ideeën liggen op dit moment (nog) in de la. Zonde, vindt Petra. 'Als je hier stadmakers bij betrekt, kun je ze in een redelijk tijdbestek allemaal realiseren. Er komen in dit gebied heel veel nieuwe woningen bij, en dus ook veel jongeren. Betrek die bij de verandering. Wat gaan die allemaal doen straks? Als je nu niks doet, heb je er over tien jaar een heleboel hangplekken bij.'

Maatschappelijke waarde
Te vaak, vindt Petra, worden gedachten over wat wel en niet mogelijk is bepaald door geld. 'Je krijgt vaak te horen: er is geen geld dus het kan niet. En natuurlijk, geld is belangrijk, maar er is meer. Kijk eens wat Villa Ockenburgh betekent in de samenleving. Zo veel mensen die hier werken aan hun eigenwaarde, die je uit de eenzaamheid haalt, die een stap maken als ze tijdelijk zonder werk zitten. Raar toch, dat je dat allemaal mogelijk maakt met tienduizenden uren vrijwilligerswerk en dat je die waardeert als nul. We zouden anders moeten leren rekenen met zulke inzet van de samenleving.'

Ze zou ook graag zien dat stadmakers een goede, duidelijke ingang krijgen bij de gemeente Den Haag. 'Eén plek waar je te horen krijgt: welkom met je fantastische plan! En die je vervolgens verbindt met een ambtenaar of ervaren stadmaker die je verder helpt met je idee. Met wetten en regels, fondsen en subsidies, trainingen en cursussen. Als we samen iets meer buiten onze eigen kokers leren denken, kan er zó veel in deze stad. Ambtenaar of stadmaker, als het je lukt om samen de grote droom te zien, komen de regels daarna vanzelf wel weer. Want je kunt niet de hele stad overdragen aan stadmakers. Dat lijkt me geen goed idee. Dan riskeer je anarchie.'

Living Lab Vrederust: zoeken naar een rechtvaardige wijk

De wijk Vrederust in Zuidwest is dit jaar het toneel voor het ontwerpend onderzoeksproject Living Lab Vrederust. Stedenbouwkundig ontwerpers en onderzoekers Pınar Balat en Igor Sladoljev gaan hier samen met bewoners en corporatie Haag Wonen op zoek naar oplossingen voor een meer rechtvaardige wijk, waar alle bewoners samen kunnen gedijen. Het onderzoek wordt medemogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds.

In het manifest 'Dicht de kloof!’ vroegen vijftien burgemeesters in het voorjaar van 2021 om urgentie voor het herstel van kwetsbare, stedelijke gebieden. Vrederust is een van de wijken waar het om gaat. Veiligheid en leefbaarheid staan er onder druk en inwoners hebben minder kansen dan in andere wijken van Den Haag.

Het Living Lab Vrederust is een zoektocht naar ruimtelijke oplossingen die de wijk meer rechtvaardig maken. Het onderzoek stelt bewoners centraal in de zoektocht. Zij kiezen de oplossingen zelf uit in inclusieve co-creatie sessies. Het living lab biedt ruimte om te experimenteren. Op die manier stimuleert het ook een cultuurverandering bij bewoners en binnen Haag Wonen.
Bijzonder aan het Living Lab is de manier van onderzoek doen: voor het verbeelden van de oplossingen uit de co-creatie sessies gebruiken de onderzoekers een digital twin van het gebied. Dit is een virtuele weergave van de situatie waarin de onderzoekers verschillende oplossingen digitaal kunnen verbeelden. De simulaties/verbeeldingen van de digital twin en de gefilmde co-creatie sessies worden uiteindelijk samengebracht in een korte film. Met de film worden de resultaten op een transparante en toegankelijke manier gedeeld.
Uiteindelijk is het de bedoeling dat de ingrepen die de bewoners hebben gekozen worden uitgevoerd samen met Haag Wonen en met de steun van de gemeente Den Haag, om te zien tot welke verandering in Vrederust dat leidt.
Meer weten? Kijk dan op de website van studio Pınar Balat: Living Lab Vrederust: How can spatial interventions contribute to more justice in the city?


Wethouder Robert van Asten

‘We geven de straten weer terug aan de bewoners’

Placemaking, zegt wethouder Robert van Asten stellig, kan het vertrouwen in de democratie versterken. Als je samen met inwoners problemen in de buurt wilt aanpakken, dwingt dat bestuurders, politici én ambtenaren om zichtbaarder te zijn. Bovendien schept placemaking ruimte voor creatieve oplossingen. ‘Placemaking dwingt ons om samen te werken en over de muurtjes van onze eigen thema’s heen te kijken.’

U heeft ervaring met placemaking: wat levert dat nou op voor de stad?
‘Met placemaking geven we de straten weer terug aan de bewoners. Samen met bewoners, creatieven, experts en andere betrokkenen kijken we hoe je de omgeving zo kunt inrichten dat mensen er graag willen zijn. Het is een mooie manier om uit te proberen wat het uitmaakt als je een plek op een andere manier inricht. Neem de fietsvlonders die we hebben neergezet in de Bomenbuurt. Je ruilt één parkeerplaats voor de gelegenheid om acht fietsen te stallen. Als bewoner kijk je niet meer tegen geparkeerd blik aan én er komt meer ruimte op de stoep omdat er geen fietsen meer staan. Zo kunnen de kinderen weer lekker stoepkrijten of een balletje trappen.
Placemaking kan ook breder zijn. In ‘mijn’ stadsdeel Segbroek, in de Noorderbeekwarsstraat, loopt op dit moment een straatlab vanuit het Resilience programma van de gemeente. Resilience, het woord zegt het al, draait om veerkracht. Samen met bewoners willen we de veerkracht en de weerbaarheid van de straat vergroten. Bewoners krijgen de gelegenheid om te vertellen wat volgens hen de problemen in de straat zijn, en vervolgens kijken we hoe we met vormen van placemaking daaraan iets kunnen doen. Zo kwamen we te weten dat er in de straat veel water- en hitteoverlast is, en dat veel bewoners geen rook- en koolmonoxidemelders thuis hebben hangen. Veel bewoners voelen zich ’s avonds onveilig op de pleinen, er is geen plek voor fietsen en er staan teveel auto’s in de straat. Met vormen van placemaking gaan we aan de slag om te zien wat we kunnen verbeteren. Neem die hitte en wateroverlast. Dan kun je denken aan het vergroenen van de straat door geveltuinen aan te leggen die bewoners zelf onderhouden samen met een basisschool in de straat. De Noorderbeekdwarsstraat is een proef. We staan nog maar aan het begin. Maar lukt het in één straat, dan kunnen we deze aanpak herhalen in andere straten, wijken en stadsdelen.’

Dit zijn voorbeelden op het gebied van leefbaarheid. Wat zijn mogelijkheden voor bijvoorbeeld cultuur en economie?
‘Onlangs ben ik op bezoek geweest bij RAUM in Utrecht, een stadslab in de wijk Leidsche Rijn. Een stukje grond midden in een nieuwbouwwijk waar van alles gebeurt op het gebied van kunst, cultuur en design. Natuurlijk kun je op zo’n plek wéér een gebouw neerzetten of iets anders concreets, maar er is voor gekozen om daar samen met de stad steeds samen iets nieuws te maken. Zoiets zou ik ook in Den Haag wel willen. Een creatieve plek waar van alles mogelijk is.’

Levert placemaking volgens u een bijdrage aan de Haagse democratie?
‘Zeker! Kijk eens naar de lage opkomst van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen. Dat ondermijnt de democratie. Placemaking is een manier om als gemeente onze bewoners op te zoeken en samen met hen te inventariseren welke problemen en uitdagingen er spelen in hun straat of buurt. Vervolgens kijk je samen naar oplossingen. Op die manier versterk je het vertrouwen in de overheid en daarmee de democratie. We moeten als wethouders en raadsleden zichtbaar zijn op straat- en wijkniveau. Maar dat geldt ook voor ambtenaren.’

Wat betekent placemaking voor de manier van werken van de gemeente?
'Placemaking kan ook bijdragen aan een aanpak die werkt voor meerdere problemen en uitdagingen tegelijk. Dat is interessant voor de uitvoeringspraktijk van de gemeente. Bedenk: de gemeente Den Haag is een grote organisatie en veel ambtenaren werken aan verschillende problemen op verschillende thema’s. Als je problemen in samenhang bekijkt, dwingt ons dat om samen te werken en over de muurtjes van onze eigen thema’s heen te kijken. Zo ontstaan er misschien wel creatieve oplossingen die we voorheen niet zagen. Die vervolgens weer gebruikt kunnen worden in andere delen van de stad.
De kennis die we opdoen moeten we vooral delen. Met Placemaking Europe bouwen we aan een hecht stedennetwerk op het gebied van placemaking en resilience. In de regio werken we veel samen met Rotterdam, Europees en wereldwijd met steden als Parijs, New York en Kyoto. Als we onze kennis delen met andere steden via onze netwerken kunnen we ook weer leren van hun aanpak daar. Dat voorkomt dat we het wiel steeds weer opnieuw blijven uitvinden.’

Welke plek verdient placemaking volgens u op de agenda van het nieuwe college van burgemeester en wethouders?
‘Den Haag groeit. Er worden in de komende tijd enorm veel woningen bijgebouwd, bijvoorbeeld in de Binckhorst en Zuidwest. Je wilt dat het daar straks fijn is om te wonen en te werken. Dat betekent: belangrijke voorzieningen als winkels, scholen, werk, sport, gezondheidzorg en een bibliotheek dichtbij, op maximaal tien minuten fietsen of twintig minuten lopen. Maar het betekent ook dat je je thuis voelt en eigenaar van je eigen buurt. Dat vind ik precies wat placemaking moet zijn. Dat we samen met bewoners de stad maken.’

Wat zijn de uitdagingen van placemaking?
‘Je moet letterlijk ruimte bieden, en dat is best spannend. Neem nou zo’n open plek zoals RAUM in Utrecht. De verleiding is groot om in deze tijd elke lege vierkante meter in te vullen met een concreet gebouw of een concreet plan met een duidelijke eigenaar. Want, is dan de gedachte, anders zijn er misschien andere kapers op de kust of ligt verloedering op de loer omdat uiteindelijk niemand er echt van is. Terwijl die openheid en flexibiliteit juist uitnodigt tot creativiteit. 
De tweede grote uitdaging is uitvinden hoe je bewoners het beste bereikt en ook daadwerkelijk de ideeën en zorgen ophaalt van iedereen. Als je daar niet je best voor doet, loop je het risico dat je alleen de bewoners bereikt die toch al de gemeente weten te vinden. Bijvoorbeeld: met een online enquête heb je in theorie een groot bereik, maar als bewoners het lastig vinden om ons online te vinden, zul je de stem van deze groep niet horen. Als je écht draagvlak wilt, moet je dus op zoek naar de perfecte participatiemethode, en die kan verschillen per wijk, of zelfs per straat. Uiteindelijk hoop ik dat we met placemaking ook groepen bereiken die we anders niet horen. Zodat je de denkers en de doeners in Den Haag met elkaar verbindt, en samen iets moois neerzet voor de stad.’


Ga je mee 'Wandelon door Den Haag'?

Stadmakers Moya Liefferink en Iara Voorham werkten het afgelopen jaar hard aan het wandelproject 'Wandelon door Den Haag'. 'Jongeren maakten wandelingen door een stukje Den Haag dat hun dierbaar is, interesseert of gewoon een glimlach op hun gezicht tovert', vertelt Moya. 'Bij één van deze wandelingen, langs oude Haagse kraakpanden, hebben we ook een podcast gemaakt.'

Die podcast werd 12 april gelanceerd, samen met een eendaagse expositie van hedendaagse kunst. Moya: 'Voor de podcast interviewden we oud-bewoners en onderzochten we leegstand, emancipatiebewegingen en feesten uit de jaren tachtig in de Haagse gemeenschap. Jongeren maakten daarna hedendaagse kunst bij de verhalen. Dit laat zien hoe jongeren kijken naar het Haagse kraakverleden.'
Even een frisse neus halen? Loop dan eens langs het Buitenom of de Prinsengracht en zet de podcast op. De wandelroute zelf - en ook Wandelons themawandelingen over bijvoorbeeld koffie en Haagse hofjes - vind je op Instagram: @wandelon_podcast.


Financiering voor jouw stadmakersidee
Maak kennis met Fonds 1818

11 miljoen euro weggeven, het klinkt makkelijker dan het is. Fonds 1818 doet het ieder jaar, onder andere in Den Haag. Fonds 1818 geeft geld en ondersteuning aan organisaties en buurtwoners die zich inzetten voor een betere maatschappij. 'Mensen doen als vrijwilliger zoveel mooie dingen voor hun stad of wijk, ik word er ontzettend blij van als ik dat zie. Wij kunnen helpen die plannen te realiseren door financiering te bieden', zegt Sanne ten Bokkel Huinink, directeur van Fonds 1818.

Naast financiering kun je ook bij Fonds 1818 terecht voor trainingen die helpen om van jouw idee een succes te maken. Zo verdiep je je bijvoorbeeld in fondsenwerving, het schrijven van een projectplan of in de financiën van je project. Voor vrijwilligers zijn de trainingen van Fonds 1818 gratis.
Als Sanne actieve buurtbewoners en organisaties één tip mag geven? 'Pak altijd de telefoon en vraag wat er mogelijk is. Vaak denken mensen bij voorbaat al dat iets misschien niet past binnen de voorwaarden, maar vaak is meer mogelijk dan je denkt. We zijn er om mensen te helpen en denken juist graag met je mee. Zoek daarom altijd even contact: nee heb je, ja kun je krijgen!'

Kun jij ondersteuning van Fonds 1818 gebruiken? Kijk dan eens op www.fonds1818.nl.


Inspiratiesessie Laak

Aan de Verheeskade 321 ontvouwde vastgoedontwikkelaar Atenor op  donderdag 21 april zijn plannen voor Laakhaven Centraal. Het gebied dat nu gedomineerd wordt door de Megastores en de Praxis, maar waar in de toekomst veel woningen komen. 

Joost Versluijs, directeur Atenor Nederland, ziet placemaking als een kans om aan de identiteit van het gebied te werken, nu er nog niet gebouwd kan worden. Placemaking kan in de tussenliggende tijd richting geven aan de ontwikkeling van het gebied. Placemaking moet er tevens voor zorgen dat Laakhaven Centraal in de tijd tot nieuwbouw als een prettiger plek wordt ervaren.

Nina Voets, placemaker, vertelde welke initiatieven momenteel op tafel liggen. Ze wil onder één dak aan de Verheeskade hebben: een nachtclub, restaurant en projectruimte voor kunst en cultuur. Daarnaast wordt er gewerkt aan een wielercriterium voor Laak en is Raymond van Bohemen, jongerenwerker, bezig met boombakken die straks als een ketting naar het voorgenomen park leiden.

Na de sprekers was er een levendig gesprek met de zaal. Er kwamen veel suggesties los, zoals het terugbrengen van de oude insteekhaven. Sprekers en deelnemers aan de sessie over Laakhaven waren het er over eens dat het stoere karakter van het gebied behouden moet blijven.

Een fundamentele vraag was: kan je wel van placemaking in Laakhaven Centraal spreken als het te ontwikkelen gebied maar heel weinig bewoners heeft? Nina Voets gaf aan dat er contact wordt gelegd met toekomstige bewonersdoelgroepen: starters en jongeren. Daarnaast zoekt men intensief contact met omliggende gebieden. De gemeente gaf aan dat er in de toekomst nog een samenspraak met omliggende wijken start.

Ideeën over Laakhaven Centraal? Neem contact op met Nina Voets: info@ninavoets.nl.

Placemaking in de etalage op vastgoedbeurs MIPIM

Den Haag heeft de internationale vastgoedbeurs MIPIM in Cannes aangegrepen om placemaking in de etalage te zetten. De Haagse presentatie zoomde in op de mogelijkheden van placemaking bij gebiedsontwikkeling, zoals in het Central Innovation District en de Binckhorst. Op zulke plekken kan placemaking helpen om het gebied een gezicht te geven en partijen in de stad enthousiast te maken voor nieuwe ontwikkelingen. Den Haag denkt samen met marktpartijen volop na over de mogelijkheden.

Den Haag is sinds jaar en dag present op de internationale vastgoedbeurs in Zuid-Frankrijk. De stad wil zo investeerders, beleggers en ontwikkelaars attenderen op Den Haag als alternatief voor Europese hoofdsteden die populair zijn als vestigingsplaats voor internationale bedrijven en instellingen.

Voor meer informatie over placemaking op de vastgoedbeurs: anita.verwoest@denhaag.nl.


AGENDA

13 mei: Stadmakersfestival - podium voor Haagse Stadmakers

Vrijdag 13 mei is de Fokker Terminal het podium voor stadmakers en hun initiatieven. Tijdens het Stadmakersfestival gaan placemakers, stadmakers, ondernemers en bewoners aan de slag met onderwerpen als samenwerking, financiering, erkenning en waardering. Ook placemaking komt ruim aan bod, met onder andere de sessies:

Samen werken aan het Leeghwaterplein over de tijdelijke invulling voor een gebied van 3000m2. In deze workshop verkennen de deelnemers met elkaar de mogelijkheden voor het gebied.

Aan de slag met placemaking! geeft deelnemers handvatten om zelf aan de slag te gaan met placemaking in de stad. Deze workshop duikt zowel in de theorie als in de praktijk. Het gesprek gaat onder andere over de kansen en uitdagingen van Haagse placemaking.

Meet-up: Placemaking voor iedereen? staat in het teken van het uitwisselen van verschillende ervaringen en perspectieven rondom het betrekken van bewonersgroepen en andere partijen bij placemaking trajecten.

Je vindt alle sessies van het Stadmakersfestival in het festivalprogramma op de website. Inschrijven is gratis, dus meld je snel aan op www.haagsestadmakers.nl/aanmelden-festival.

19 mei: Dag van de Buurt
Op donderdag 19 mei doe je tijdens de Dag van de Buurt inspiratie op in verschillende wijken door heel Nederland. In Den Haag nemen DNA Mariahoeve, LOOkatie364 en Moerwijk-Oost je mee op pad door de wijk. Wil jij even buurten in Den Haag? Kijk dan op https://www.dagvandebuurt.nl en meld je aan.
 
24 mei: Internationale en Haagse sessie over de Noorderbeekdwarsstraat en veerkracht in de stad
Sluit dinsdag 24 mei aan bij de Nederlandstalige en/of Engelstalige inspiratiesessies, waar we ingaan op de weerbaarheid en veerkracht van Den Haag. 

 • Placemaking for climate action - resilience in cities!
  We duiken tijdens deze Engelstalige sessie in de verbeterde kwaliteit en weerbaarheid van steden in heel Europa. De avond wordt georganiseerd door Placemaking Europa in samenwerking met de gemeente. De eerste spreker, architect Stefan Al, is expert op het gebied van groen-blauwe infrastructuur en multifunctionele en hybride oplossingen die helpen bij het tegengaan van effecten van klimaatverandering en het positief beïnvloeden van het leven in steden. Daarnaast presenteert de gemeente haar resilience strategie en deelt daarbij de eerste ervaringen met het Resilience Streetlab in de Noorderbeekdwarsstraat: van het vergroenen van de straten en isoleren van huizen tot het vergroten van digitale weerbaarheid van de bewoners.

  Reserveer 24 mei in je agenda en schrijf je in voor de digitale bijeenkomst van 15.00 tot 16.00 uur.

  Lees meer over de sessies en meld je aan via www.haagsestadmakers.nl/nieuws/inspiratiesessie-resilience.
 • Inspiratiesessie Resilience: Vergroten weerbaarheid in de stad. Noorderbeekdwarsstraat als proef.
  Hoe kunnen bewoners, ondernemers en de overheid samenwerken om de weerbaarheid en veerkracht van de stad en haar bewoners te vergroten? Dit is de centrale vraag tijdens de inspiratiesessie in Segbroek op dinsdag 24 mei. Bewoners, de gemeente, politie, een school, een verzorgingstehuis en andere betrokkenen werken tot 30 juni samen in het Resilience Streetlab Noorderbeekdwarsstraat om deze vraag te beantwoorden. Op dinsdag 24 mei delen we van 16.30 tot 18.30 uur de eerste ervaringen over hoe we onze mooiste stad achter de duinen weerbaarder en veerkrachtiger kunnen maken.

  Lees meer over de sessies en meld je aan via www.haagsestadmakers.nl/nieuws/inspiratiesessie-resilience.

ALGEMENE INFORMATIE

Verder lezen

 • Wil je je inlezen in de mogelijkheden van placemaking? Dat kan. Er zijn twee inspirerende sites waar je verder kunt lezen over placemaking:
  - placemaking-europe.eu
  - The Cityateyelevel
 • Als je meer wilt weten over de plannen van de gemeente Den Haag met placemaking, lees dan het onderstaande stuk dat is besproken in het college van burgemeester en wethouders:
  - Startdocument Placemaking

Suggesties
Het team placemaking van de gemeente Den Haag is continu opzoek naar nieuwe ideeën, projecten en tools voor placemaking. Kom op dus met je tips. Misschien staat die van jou dan wel in de volgende nieuwsbrief! Mail dus naar placemaking@denhaag.nl.

Contact
Wil je meer informatie over placemaking dan kan je ons altijd mailen: placemaking@denhaag.nl.

Aan/afmelden
Wil je aan of afmelden voor deze nieuwsbrief dan kan dit eenvoudig door een mailtje naar placemaking@denhaag.nl.

Eerdere nieuwsbrieven placemaking
Nieuwsbrief 3, december
Nieuwsbrief 4, januari
Nieuwsbrief 5, februari
Nieuwsbrief 6, maart